[OWS] : OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA MASZYN I CZĘŚCI ZAMIENNYCH v01.24

[OWS] : OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA MASZYN I CZĘŚCI ZAMIENNYCH v01.24 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Przedmiotowe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dla Maszyn i Części Zamiennych [dalej: „OWS”] stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów serwisowych [dalej: „Umowy”] maszyn [dalej: „Maszyny”] i części zamiennych [dalej: „Części”] dostarczanych przez spółkę TMA AUTOMATION Sp. z o.o. [dalej: „Dostawca” lub „TMA”] oraz świadczenia usług nabywcom i odbiorcom Maszyn lub Części [dalej: „Odbiorcy”]. OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 1.2. Niniejsze OWS przekazywane są Odbiorcom, jako część oferty handlowej przygotowywanej przez Dostawcę lub przekazywane są Odbiorcom w toku negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy lub dołączane są, jako integralna część (załącznik), do Umowy zawieranej z Odbiorcą. Za skuteczne przekazanie niniejszych OW uznaje się także powiadomienie Odbiorców o ich dostępności na stronie internetowej Dostawcy www.tma-automation.com, w zakładce PRODUKRTY pod linkiem : Ogólne Warunki Sprzedaży. 1.3. Akceptacja niniejszych OWS przez Odbiorcę przy jednym zamówieniu Maszyn lub Części oznacza jego zgodę na związanie nimi również w przypadku kolejnych transakcji. 1.4. Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Dostawcy stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej i zostały zaakceptowane przez Dostawcę. 1.5. Jeżeli zachodzą rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS, a wzorcem umownym ustalonym przez Odbiorcę, zastosowanie znajdują wyłącznie niniejsze OWS. Przedmiotowe OWS obowiązują od dnia 01.04.2022. 1.6. Katalogi sprzedażowe, specyfikacje techniczne, cenniki, materiały reklamowe dotyczące Maszyn lub Części mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią wyłącznie zaproszenie do negocjacji. 1.7. Wszelkie informacje związane z Maszynami lub Częściami znajdują się na stronie internetowej Dostawcy pod www.tmaautomation.com. Zawierając Umowę Odbiorca tym samym potwierdza, że zapoznał się z przedmiotowymi informacjami. 2. ZAWARCIE UMOWY. 2.1. Jeżeli w ofercie Dostawcy nie wskazano inaczej nie stanowi ona oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2.2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, to zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia [dalej: „Potwierdzenie Zamówienia”]. Za wystarczające uznaje się przesłanie przez Dostawcę Potwierdzenia Zamówienia listownie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie Zamówienia jest odpowiedzią Dostawcy na: • zamówienie Odbiorcy lub • zatwierdzenie przez Odbiorcę oferty Dostawcy. 2.3. Potwierdzenie Zamówienia obejmuje potwierdzenie istotnej części uzgodnień Strony w przedmiocie treści Umowy i zawiera treść lub odwołanie do niniejszych OWS. 2.4. Zawierając Umowę Odbiorca tym samym oświadcza, iż jego stan majątkowy jest dobry, w szczególności oświadcza, że zapłata ceny za dostawę/sprzedaż Maszyn lub Części objętych zamówieniem nie jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy. 2.5. W przypadku, gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi Dostawcy na zamówienie Odbiorcy nie poczytuje się za zawarcie przez Strony umowy dostawy. 2.6. Zmiany kursów walut, wysokości opłat celnych, składek ubezpieczeniowych, opłat transportowych lub zmiany wysokości innych opłat, które wystąpiły po czasie zawarcia umowy dostawy, wpływające na zwiększenie kosztu realizacji dostawy obciążają Odbiorcę i nie wymagają zmiany Umowy. 3. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA. 3.1. W przypadku odwołania zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów na rzecz Dostawcy, które zostały przez niego poniesione w związku z odwołanym zamówieniem. Odbiorca w takim przypadku zobowiązany jest także do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do już zrealizowanej części zamówienia oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości odwołanego zamówienia. 3.2. Zapłata kary umownej nie pozbawia Dostawcy prawa dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 4.1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Dostawcy nastąpi wzrost kosztów realizacji dostawy, opóźnienie lub uniemożliwienie realizacji dostawy, a także w przypadku opóźnień płatniczych lub w przypadku uznania przez Dostawcę, że sytuacja finansowa Odbiorcy pogorszyła się w taki sposób, że uzasadnia przypuszczenie, iż Odbiorca może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych Dostawca może według swojego wyboru odstąpić od realizacji dostawy w całości albo w części bądź też za zgodą Odbiorcy dokonać dostawy na zmienionych warunkach. 4.2. Zawiadomienie o odstąpieniu od realizacji dostawy w całości albo w części lub o dostawie na zmienionych warunkach może nastąpić na piśmie lub telefonicznie. 4.3. W przypadku opisanym jak w pkt. 4.1. OWS, Dostawca nie ponosi wobec Odbiorcy ujemnych skutków prawnych, a w szczególności obowiązku odszkodowawczego. 4.4. Dostawca może odstąpić od realizacji dostawy także w przypadku opóźnień płatniczych po stronie Odbiorcy lub nieodebrania przez Odbiorcę towaru wyprodukowanego zgodnie z poprzednim zamówieniem. 5. WARUNKI PŁATNOŚCI. 5.1. Dostawca może uzależnić wdrożenie produkcji od wpłacenia przez Odbiorcę odpowiedniej zaliczki. Strona | 2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA MASZYN I CZĘŚCI ZAMIENNYCH (v01.24) Aktualne od dnia : 01.01.2024 ADRES: TMA AUTOMATION sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia KRS : 0000368910, REGON : 221118578 NIP : 5862260658 TELEFON: INTERNET: +48 728 545 595 www.tma-automation.com BANK: SANTANDER BANK POLSKA SA IBAN: 12 1090 1102 0000 0001 1492 4517 SWIFTCODE : WBKPPLPP 5.2. Dostawca ma prawo zażądać od Odbiorcy zaliczki także w przypadku, gdy nie zostało to wyraźnie zastrzeżone przez Strony w treści Umowy. 5.3. W przypadku istotnej zmiany albo odwołania zamówienia przez Odbiorcę, w tym zlecenia przygotowania wdrożenia produkcji Maszyn lub Części, niezależnie od prawa zwrotu kosztów i żądania wynagrodzenia, Dostawcy przysługuje prawo do zachowania otrzymanej zaliczki. 5.4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży/dostawy Maszyn lub Części przed ich wydaniem. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, o ile Strony nie postanowiły inaczej, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, opiewającej na pełną wysokość wartości Maszyn lub Części będących przedmiotem dostawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wydania Maszyn lub Części. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na którą opiewa faktura, w terminie wskazanym na fakturze. 5.5. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, Dostawca będzie naliczał odsetki, w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 5.6. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, wszelkie płatności od Odbiorcy na rzecz Dostawcy zalicza się w pierwszej kolejności na zapłatę należnych odsetek. 5.7. Odbiorca nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty z powodu zgłoszonych przez Odbiorcę reklamacji lub innych roszczeń związanych z wykonaniem dostawy, której dotyczy faktura. Odbiorca zrzeka się prawa dokonania potrąceń wierzytelności wzajemnych z wierzytelnościami Dostawcy stwierdzonymi w fakturach za dostawy. 6. SPOSÓB DOSTAWY I TRANSPORT. 6.1. Dostawa jest wykonywana na podstawie reguł INCOTERMS ® 2020, tj. w oparciu o wybraną przez Strony regułę dostawy. 6.2. Dostawca nie ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialności z tytułu opóźnień w transporcie Maszyn lub Części, w tym opóźnień, które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. 6.3. W przypadku, gdy Odbiorca dokonuje odbioru zamówienia bezpośrednio u Dostawcy, Odbiorca zobowiązany jest do ww. odbioru w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o gotowości odbioru. 6.4. Dostawca ma prawo wstrzymać wysyłkę Maszyn lub Części i niezwłocznie zawiadomić o tym Odbiorcę w przypadku, gdy w ocenie Dostawcy środek transportu nie spełnia niezbędnych wymagań technicznych. 6.5. W przypadku zwłoki w odbiorze zamówienia przez Odbiorcę, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania wyrobów wedle stawek obowiązujących w zakładzie Dostawcy tj. 500 euro netto za dzień kalendarzowy. 6.6. Dokonując odbioru Odbiorca powinien potwierdzić prawidłowość dostawy na dokumencie dostawy stosowanym przez Dostawcę, poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną w rozumieniu Umowy. Ze strony Odbiorcy uprawnieni do podpisania dokumentów dostawy będą w szczególności pracownicy dokonujący faktycznego przejęcia Maszyn lub Części. Przy odbiorze zamówienia od przewoźnika Odbiorca zobowiązany jest do zbadania odbieranej przesyłki w celu ustalenia czy nie została ona uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy sporządzić protokół handlowy z udziałem przewoźnika. Jeżeli stan przesyłki w chwili jej przejmowania nie budził zastrzeżeń, a uszkodzenie można było stwierdzić w czasie jej rozpakowywania, należy zaprzestać dalszego rozpakowywania i powiadomić przedstawiciela Dostawcy w celu spisania protokołu handlowego w magazynie Odbiorcy. 7. REKLAMACJE, GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 7.1. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do jakości dostarczonych wyrobów (reklamacja) powinno być dokonane niezwłocznie po wykryciu i przed jakimkolwiek użyciem wyrobu, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od wykrycia wady. Dostawca zobowiązuje się w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia reklamacji zbadać reklamowane Maszyny lub Części i powiadomić Odbiorcę o uznaniu albo odrzuceniu reklamacji chyba, że względów technicznych zbadanie maszyny w powyższym terminie nie jest możliwe. Odstępstwa właściwości Maszyn lub Części będących przedmiotem dostawy od właściwości przedstawionych uprzednio Odbiorcy próbek lub wzorów nie będących próbkami referencyjnymi lub granicznymi, nie stanowią wad tych Maszyn lub Części. 7.2. Gwarancją nie są objęte: • materiały eksploatacyjne tj. filtry, smary, oleje oraz bezpieczniki, żarówki, diody; • części szybko zużywające się lub zużyte w sposób wskazujący na eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta; • inne części zużyte w sposób wskazujący na eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta. 7.3. Na podstawie niniejszych OWS Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady wyrobu lub dostarczenia takich samych wyrobów wolnych od wad. O wyborze sposobu rozwiązania reklamacji decyduje Dostawca. 7.4. Odbiorca ma prawo do zgłaszania wad w okresie jednego roku od wykonania dostawy lub sprzedaży, po tym czasie traci prawo do reklamacji. 7.5. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy wobec Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów, zgodnie z art. 558 kc w związku z art. 612 kc. 7.6. Strony przyjmują, że odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy dotycząca dostawy jak i wszelkich innych usług świadczonych przez Dostawcę wobec Odbiorcy ogranicza się wyłącznie do szkód wyrządzonych z winy umyślnej i nie dotyczy odpowiedzialności za utracone korzyści, przestoje, utraty zamówień, straty kontraktowe i wszelkie szkody następcze. 7.7. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących postanowień niniejszych OWS odpowiedzialność Dostawcy w stosunku do Odbiorcy za utracone korzyści, przestoje, utraty zamówień, Strona | 3 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA MASZYN I CZĘŚCI ZAMIENNYCH (v01.24) Aktualne od dnia : 01.01.2024 ADRES: TMA AUTOMATION sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia KRS : 0000368910, REGON : 221118578 NIP : 5862260658 TELEFON: INTERNET: +48 728 545 595 www.tma-automation.com BANK: SANTANDER BANK POLSKA SA IBAN: 12 1090 1102 0000 0001 1492 4517 SWIFTCODE : WBKPPLPP straty kontraktowe i wszelkie szkody następcze jest wyłączona. 7.8. W przypadku niezasadnego roszczenia reklamacyjnego, Dostawca może obciążyć odbiorcę poniesionymi kosztami rozpatrzenia tego roszczenia. 7.9. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, oraz rękojmi na maszyny i urządzenia. Z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów w zakresie gwarancji ujętych w ofercie lub w umowie. 7.10. Rozszerzone warunki gwarancji ponad standardowe 12 miesięcy nie obejmują części handlowych użytych przez dostawce do budowy przedmiotu gwarancji. Obejmuje zarówno oprogramowanie wykonane przez dostawcę, oraz części wykonane przez i na zlecenie dostawcy urządzenia. 7.11. Dostawca informuje, że warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji jest zamówienie przez zamawiającego przeglądów gwarancyjnych co 6 miesięcy w czasie trwania gwarancji z których pierwszy musi odbyć się w terminie do 3 miesięcy po odbiorze SAT. Ryczałtowe koszty przeglądu gwarancyjnego definiuje ofert lub umowa. 7.12. Warunkiem wykonania przez dostawcę przeglądu gwarancyjnego jest udostepnienie przez zamawiającego urządzenia będącego przedmiotem gwarancji na czas od 2 do 8 godzin roboczych w ciągu jednego dnia roboczego. 7.13. Ryczałtowa wartość przeglądu gwarancyjnego nie zawiera kosztów dojazdu pracownika serwisu. Koszty dojazdu serwisu określone są w aktualnym na dzień wyk0onania usługi cenniku usług serwisowych i zostaną dodane do faktury za wykonany przegląd. 8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI. 8.1. Do czasu zapłaty całości ceny w wysokości jak w Potwierdzeniu Zamówienia, Dostawca zastrzega sobie prawo własności Maszyn lub Części będących przedmiotem tego zamówienia. 9. PRAWA AUTORSKIE, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 9.1. W przypadku, jeżeli dostawa Maszyn lub Części następuje na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Dostawcę, prawa, które powstaną w toku realizacji Umowy, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, w tym: patenty, prawa do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych pozostają własnością Dostawcy. 9.2. Dostawca udziela Odbiorcy niewyłącznej licencji do korzystania ze standardowego oprogramowania w oryginalnej formie, będącego przedmiotem dostawy. Odbiorca, jeżeli nie postanowiono inaczej, ma prawo wyłącznie do tworzenia kopii bezpieczeństwa. 9.3. Plany, koncepcje i dokumenty techniczne, które zostały przekazane Odbiorcy przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością Dostawcy. Bez zgody Dostawcy, Odbiorca nie może używać, kopiować, powielać lub przekazywać osobom trzecim do wiadomości. 9.4. Wszelkie dokumenty sprzedażowe, specyfikacje i cenniki są ściśle poufne i nie mogą być dostępne dla osób trzecich. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Prawem właściwym dla spraw związanych z niniejszymi OWS i Umów jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających na tle stosowania niniejszych OWS oraz związanych z wykonywaniem Umów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy. Dostawca jest także uprawniony do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Odbiorcy. 10.2. Strony niniejszym wyłączają obowiązywanie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r., oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., w stosunku do Dostaw wykonanych na podstawie niniejszej Umowy. TMA AUTOMATION Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia KRS 0000368910, NIP: 5862260658, REGON: 221118578, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł tel. +48 728 545 595 e-mail: info@tma-automation.com www : http://www.tma-automation.com


Pobierz
Pobierz