OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (v01.23)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
§ 1 Zakres obowiązywania
(1)Niezależnie od wszelkich umów na piśmie stanowiących inaczej, niniejsze
warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień i umów, w których firma
TMA AUTOMATION występuje w roli klienta, nabywcy lub klienta
składającego zamówienie. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do
wszelkich transakcji handlowych w przyszłości.
(2)Wyklucza się akceptację i obowiązywanie warunków kontrahenta. Nie jest
wymagany sprzeciw ze strony firmy TMA AUTOMATION .
(3)Kontrahent uznaje wyłączność stosowania niniejszych warunków zakupu
w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług.
§ 2 Składanie zamówień
(1)Dane zamówienie jest wiążące dla firmy TMA AUTOMATION tylko wtedy,
gdy zostanie ono złożone w formie pisemnej (listownie, pocztą
elektroniczną).
(2)Materiały dołączane do zapytań lub zamówień z strony firmy TMA
AUTOMATION, takie jak modele, materiały sporządzone odręcznym pismem,
dokumenty w formie word, excel, pdf pozostają własnością firmy TMA
AUTOMATION i mogą być wykorzystane tylko dla celów firmy TMA
AUTOMATION. Powyższe materiały muszą zostać zwrócone firmie TMA
AUTOMATION bez konieczności żądania takiego zwrotu najpóźniej wraz z
fakturą lub w dowolnym czasie na żądanie na koszt kontrahenta. Kontrahent
ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia
materiałów do momentu ich zwrotu.
(3)Firma TMA AUTOMATION nie ma obowiązku dokonania zapłaty za
przygotowanie ofert i dokumentów ofertowych. Przy przyjęciu zamówienia
kontrahent deklaruje fakt posiadania wszystkich niezbędnych informacji,
danych, opisów, planów, specyfikacji technicznych oraz odpowiedniej wiedzy
do realizacji zamówienia.
§ 3 Dostawa/wykonanie świadczenia:
(1) Termin dostawy/wykonania świadczenia wyznacza podana przez firmę
TMA AUTOMATION data dostawy zamówionych towarów do miejsca
dostawy wraz z wszystkimi dokumentami transportowymi, celnymi i
załączanymi dokumentami lub data realizacji usługi w miejscu wykonania
świadczenia.
(2) Firma TMA AUTOMATION jest uprawniona do odmowy przyjęcia
dostawy/świadczenia realizowanych w przyśpieszonym lub opóźnionym
terminie i do zwrotu towarów na rachunek i ryzyko dostawcy lub
przechowywania takich towarów na terenie obiektów stron trzecich.
(3) Jeżeli kontrahent uzna, że dostawa/wykonanie świadczenia w zakresie
całości lub części towarów/usługi w terminie nie będą możliwe, kontrahent
jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym, kiedy
dostawa/świadczenie zostaną TMA AUTOMATION zrealizowane (nowy
termin dostawy/wykonania świadczenia), a za każdy dzień kalendarzowy
opóźnienia kontrahentowi zostanie naliczona kara w wysokości 1% wartości
zlecenia.
Firma TMA AUTOMATION jest uprawniona do odstąpienia od umowy po
ustalonym w rozsądnych granicach okresie prolongaty lub też do przyjęcia
nowego terminu dostawy/wykonania świadczenia.
(4) Dostawę/wykonanie świadczenia uważa się za zrealizowane w całości
wyłącznie pod warunkiem przekazania przez kontrahenta firmie TMA
AUTOMATION wszystkich uzgodnionych lub zwyczajowo wymaganych
dokumentów (np. faktur, dokumentów przewozowych, deklaracji zgodności,
listów gwarancyjnych, dokumentów technicznych, instrukcji obsługi,
protokołu odbioru). Przedłożenie powyższych dokumentów jest warunkiem
wstępnym wymagalności zapłaty.
Kontrahent zabezpiecza firmę TMA AUTOMATION w zakresie wszelkich
roszczeń, które strony trzecie, w szczególności klienci firmy TMA
AUTOMATION lub władze, będą egzekwować wobec firmy TMA
AUTOMATION, z powodu niedostarczenia, lub niedostarczenia do firmy TMA
AUTOMATION w całości lub na czas przez kontrahenta uzgodnionego lub
zazwyczaj wymaganego dokumentu.
(5) W przypadku niewykonania przez kontrahenta zobowiązań, firma TMA
AUTOMATION jest uprawniona do żądania natychmiastowej zapłaty kary
umownej w wysokości 1% kwoty zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień
trwania naruszenia w maksymalnej wysokości do 10%. W przypadku, gdy
wielkość kary umownej jest niższa od rzeczywiście poniesionej przez TMA
AUTOMATION straty, TMA AUTOMATION ma prawo dochodzenia pozostałej
kwoty na zasadach ogólnych.
§ 4 Transport
(1) Kontrahent zobowiązany jest przestrzegać instrukcji spedycyjnych firmy
TMA AUTOMATION oraz spedytora lub przewoźnika. Na dokumentach
spedycyjnych wymagane jest podanie numeru oraz daty zamówienia.
(2) Transport jest realizowany na koszt i ryzyko kontrahenta. Kontrahent
pokrywa również koszty ubezpieczenia i opakowania.
§ 5 Miejsce dostawy/wykonania świadczenia, przeniesienie ryzyka
(1) O ile Strony nie uzgodniły inaczej, miejscem dostawy/wykonania
świadczenia jest zakład TMA AUTOMATION, dla którego przeznaczona jest
dostawa/świadczenie.
(2) O ile nie uzgodniono inaczej, przeniesienie ryzyka następuje dopiero po
rozładunku towarów w miejscu dostawy i realizacji usługi w miejscu
wykonania świadczenia.
§ 6 Ceny, faktury i płatności
(1) Ceny są stałe i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją
dostawy/wykonaniem świadczenia w pełnym zakresie.
(2)Warunkiem wstępnym dla wymagalności poszczególnych kwot jest
podanie na fakturach numeru zamówienia TMA AUTOMATION.
(3) W przypadku dostawy/wykonania świadczenia w niepełnym zakresie,
który jest określony w łączącej strony umowy, firma TMA AUTOMATION ma
prawo wstrzymać płatność do momentu wykonania świadczenia w pełnym
zakresie.
(4) Pod warunkiem, że dostawa/świadczenie są wolne od wad i pod
warunkiem prawidłowego przedłożenia rachunków, płatność netto
realizowana jest, o ile nie uzgodniono inaczej, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
§ 7 Gwarancja
(1) Kontrahent gwarantuje, że dostawa/świadczenie są zgodne z umową i
zazwyczaj wymaganą charakterystyką i w szczególności z wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
(2) Kontrahent jest zobowiązany do kontroli swojej dostawy/świadczenia pod
kątem wymagań jakościowych i ilościowych.
(3) Kontrahent jest zobowiązany do usunięcia wad w odpowiednim terminie
lub do zagwarantowania firmie TMA AUTOMATION obniżki ceny, według
uznania firmy TMA AUTOMATION.
(4) W nagłych przypadkach, firma TMA AUTOMATION jest uprawniona do
samodzielnego usunięcia wad lub powierzenia ich usunięcia stronom trzecim.
Kontrahent ponosi koszty w tym zakresie.
§ 8 Prawa własności intelektualnej
(1) Kontrahent gwarantuje, że jego dostawa/świadczenie nie naruszają
żadnych praw osób trzecich, oraz zabezpiecza firmę TMA AUTOMATION
przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia takich praw.
§ 9 Zachowanie poufności
(1) Kontrahent jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy w zakresie
współpracy handlowej z firmą TMA AUTOMATION oraz do zachowania
poufności wszelkich informacji otrzymanych od firmy TMA AUTOMATION w
tym również w okresie po zakończeniu realizacji umowy.
§ 10 Odszkodowanie
(1) Kontrahent ponosi odpowiedzialność wobec firmy TMA AUTOMATION w
zakresie wszelkich strat wynikających z naruszenia umowy, w szczególności,
w zakresie strat z tytułu dostawy/wykonania świadczenia z opóźnieniem lub
w nieodpowiednim zakresie. Odpowiedzialność w tym zakresie ma również
zastosowanie do dostaw/wykonania świadczenia przez podwykonawców i
poddostawców. Obowiązek w zakresie odszkodowania obejmuje również
koszty wycofania produktu.
(2)Kontrahent jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia od
odpowiedzialności na sumę ubezpieczenia w wysokości odpowiadającej co
najmniej wartości kontraktu oraz do utrzymywania go przez co najmniej pięć
lat od daty dostawy/świadczenia. Kontrahent dostarcza firmie TMA
AUTOMATION na żądanie dowód takiego ubezpieczenia.
Strona | 2
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (v01.23)
Aktualne od dnia : 14.08.2023
ADRES:
TMA AUTOMATION sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia
KRS : 0000368910, REGON : 221118578
NIP : 5862260658
TELEFON: INTERNET:
+48 728 545 595 www.tma-automation.com
BANK:
SANTANDER BANK POLSKA SA
IBAN: 12 1090 1102 0000 0001 1492 4517
SWIFTCODE : WBKPPLPP
§ 11 Reklamacje
(1) Wszelkie koszty związane obsługą reklamacji w wyniku nienależytego
wykonania umowy przez Kontrahenta są ponoszone przez Kontrahenta (w
tym materiał, odbiór wadliwego towaru i ponowna dostawa).
(2) Reklamacja powinna zostać niezwłocznie rozpatrzona, a Kontrahent jest
zobowiązany dostarczyć prawidłowo wykonane elementy zgodne z
zamówieniem do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.
§ 12 Postanowienia końcowe
(1) Wszelkie stosunki prawne pomiędzy firmą TMA AUTOMATION a
kontrahentem podlegają krajowemu prawu materialnemu właściwemu dla
zakładu firmy TMA AUTOMATION, dla którego przeznaczona jest
dostawa/świadczenie.
Konwencja ONZ o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma
zastosowania.
(2) W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia umowy lub niniejszych
warunków okazały się być lub staną się nieważne lub niewykonalne, fakt ten
nie będzie miał wpływu na pozostałą części umowy oraz pozostałe warunki.
Nieważne lub niewykonalne warunki uznaje się za zastąpione
postanowieniami, które strony postępując w rozsądny sposób uzgodniłyby w
ich miejsce w celu osiągnięcia zamierzonego celu ekonomicznego.
(3) Kontrahent może powoływać się na firmę TMA AUTOMATION i/lub jego
dostawę/świadczenie dla firmy TMA AUTOMATION w celach reklamowych
lub informacyjnych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody firmy
TMA AUTOMATION.
(4) Kontrahent udziela firmie TMA AUTOMATION zgody na możliwość
rejestrowania i przetwarzania swoich danych przy użyciu systemów
elektronicznego